Förutom sitt svenska namn har alla växter ett vetenskapligt namn på latin. Många av våra trädgårdsväxter har dessutom ytterligare namn. För den som förstår dessa namn rymmer de många gånger intressant information som säger något om växten och dess egenskaper. Namnen är dessutom användbara för alla som vill lära sig mer om växter, som designar planteringar, behöver komplettera en befintlig plantering och i många andra situationer. I den här texten ges en grundläggande beskrivning av de delar av växtens namn som är relevanta för oss trädgårdsälskare. Det bjuds även på ett litet lexikon för botanisk latin, boktips, några användbara länkar och annat trevligt för dig som älskar växter och är nyfiken på vad som gömmer sig i växters namn.

Värdet i att kunna växters namn på latin

För att börja från början. Vilken nytta finns det för trädgårdsälskaren i att kunna växternas namn på latin, det så kallade vetenskapliga namnet? Den kanske allra viktigaste anledningen är att det garanterar att vi pratar om samma växt. Det svenska namnet, även kallat trivialnamn, är nämligen inte alltid detsamma utan kärt barn har ofta många namn. Exempelvis kallas Lamprocapnos spectabilis för ett flertal olika namn, som löjtnantshjärta, flickan i båten, jungfrun i badet, prinsessans örhängen, lyrblomster och hjärteblomma. Ibland är det även så att samma trivialnamn används för flera olika växter. Det gäller till exempel engelskans bluebells som bland annat används för släktena Hyacinthoides och Mertensia samt arterna Wahlenbergia gloriosa och Phacelia campanularia. Att känna till det vetenskapliga namnet gör det även möjligt att läsa trädgårdslitteratur på andra språk och veta vilka växter som avses utan att en behöver lära sig trivialnamn på det språket.

Lamprocapnos spectabilis

Ytterligare en fördel med de vetenskapliga namnen är att de genom sin logiska uppbyggnad, som beskrivs nedan, gör det möjligt att på ett enklare sätt lära sig och komma ihåg en stor mängd växter. Detta är särskilt användbart för växtlistor, som dock så klart även kan sorteras utifrån en mängd andra kriterier. En annan väldigt viktig anledning för oss trädgårdsälskare att använda växters vetenskapliga namn, i kombination med eventuella andra namn, är att de med större säkerhet garanterar att vi köper den växt med just de specifika egenskaper som vi letar efter. För alla oss som är lite extra intresserade av växter kan det även vara intressant att kunna lite botanisk latin eftersom växtens vetenskapliga namn i många fall kan ge oss någon form av information om växten i fråga. Är du nyfiken på detta så finns ett litet lexikon med användbar latin i slutet av denna text.

Grundläggande botanisk taxonomi

Taxonomi är vetenskapen om organismers klassificering i olika så kallade taxa. Ordet taxonomi kommer av grekiskans taxis, ordning, och nomi, regel. För trädgårdsälskaren är det dock långt ifrån alla taxa som är relevanta och det är enbart dem jag anser att vi har nytta av som kommer att tas upp här, vilket är familj, släkte och art. Förutom dessa vetenskapliga namn på latin har många av våra älskade trädgårdsväxter flera namn, så kallade hortikulturella namn, som beskrivs i nästa avsnitt.

Familj

Familjenivån är den högsta hierarkiska nivån som jag anser är användbar för trädgårdsälskare och den är främst relevant när en kan och hanterar stora mängder växtnamn. Själv använder jag exempelvis ofta familjenamn för att sortera växterna i mina växtlistor. Detta är användbart eftersom alla växter som ingår i en familj har ett antal gemensamma karaktärer och egenskaper, ofta till stor del utseendemässiga, som håller dem samman. Kännedom om familjer och deras kännetecken underlättar även identifierandet av för en själv ännu okända växter, dock främst vid studier av växter ute i landskapet och till mindre del för trädgårdsväxter.

Ett enkelt sätt att identifiera att något är ett familjenamn är genom ändelsen -aceae (uttalas ase) eller på svenska -växter, exempelvis Rosaceae, Rosväxter. Just familjen Rosaceae är bra att känna till eftersom den är knuten till fenomenet jordtrötthet. Anledningen till jordtröttheten är inte helt klarlagd men den innebär att det hos många växter i familjen uppstår dålig tillväxt och begränsad blomning vid omplantering med samma eller närbesläktade arter inom familjen. Det är därför bäst att plantera rosväxter på en ny plats eller att byta minst hälften av jorden, men helst mer, vid omplantering på samma plats. Varje familj består i sin tur av ett eller flera släkten och till rosväxterna hör så klart rosor (som är det så kallade typsläktet) och även körsbär, plommon, päron, äpplen, rönnar, oxlar, häggmisplar, aronior, daggkåpor, hallon, björnbär, jordgubbar och smultron med flera.

Från vänster familjerna: Rosaceae, rosväxter, Asteraceae, asterväxter/korgblommiga och Apiaceae, selleriväxter/flockblommiga
Släkte

Liksom familjen hålls varje släkte samman av gemensamma karaktärer och egenskaper som även skiljer dem från andra släkten. Varje släkte innehåller i sin tur en eller flera arter och det är släktnamnet som i kombination med ett artepitet som utgör artens namn. Exempelvis släktet Rosa som innehåller arter som Rosa dumalis, R. glauca och R. moyesii. Att känna till släktet gör det därmed enklare att lära känna nya arter eftersom det då är enbart ett nytt artepitet som behöver memoreras. Nivån är också användbar eftersom många trädgårdsböcker med växtbeskrivningar använder nivån i bokstavsordning som sortering, vilket är fallet med dem jag tipsar om längre ned. Genom att känna till släktets vetenskapliga namn blir det därmed möjligt att bläddra direkt till rätt sida utan att behöva använda registret när informationen om en specifik växt behöver kollas upp.

Från vänster släktena: Rosa, rossläktet, Sorbus, rönnsläktet och Prunus, plommonsläktet
Art

Artnivån är den mest centrala nivån i hierarkin och hela systemet är uppbyggt för att sortera upp just arterna på ett logiskt sätt. Både släktnamn och i synnerhet artepitetet säger ofta något om arten för den som kan lite botanisk latin. Det kan handla om en utmärkande egenskap, berätta något om upptäcksplatsen, miljöförhållanden på artens naturliga växtplats, hedra en person eller vara av mer fantasieggande karaktär och exempelvis åsyfta en legend eller något mytologiskt. Längre ned bjuds på några intressanta växtnamn och ett litet lexikon med vanligt förekommande och informativa artepitet på latin och deras betydelse.

Från vänster arterna: Rosa dumalis, nyponros, R. glauca, daggros och R. moyesii, mandarinros
Hybrid

Ett intressant fenomen som ligger bakom flera populära trädgårdsväxter är hybridisering, det vill säga att olika arter korsar sig och ger upphov till en så kallad hybrid. Dessa hybrider kan ha så kallad hybridvigör vilket kan komma till uttryck exempelvis genom större blommor, rikligare blomning eller tåliga och starkväxande plantor. I växtens vetenskapliga namn är det enkelt att förstå om en växt är en hybrid eftersom det skrivs med ett x, som dock inte uttalas. Ett exempel är Helleborus x nigercors, rikblommig julros som är en korsning mellan H. argutifolius och H. niger (skrivs även H. argutifolius x niger vilket även är vad som anges om hybriden inte har ett eget så kallat hybridnamn). Hybrider som är en korsning mellan två olika arter är vanligast men det förekommer även hybrider som har flera olika föräldraarter, som exempelvis H. x hybridus, hybridjulros som är ett så kallat hybridkomplex med H. orientalis och flera andra julrosarter. Det finns även fall då det är olika släkten som har korsat sig med varandra, så kallade hybridsläkten. Hybridsläktet markeras med x:et innan släktnamnet, som hos de vackra perennerna tillhörande x Heucherella, klockvippor vilket är Heuchera x Tiarella, alunrotsläktet korsad med spetsmössesläktet.

Det hortikulturella namnet

De hortikulturella namnen utgör för oss trädgårdsälskare ett mycket viktigt komplement till det vetenskapliga namnet. Det är inte alla av våra trädgårdsväxter som har något hortikulturellt namn utan vissa saluförs som rena arter. De flesta kulturväxter är dock så förädlade att de har ett eller flera olika typer av hortikulturella namn, som sortnamn och gruppnamn. Till kategorin förs av praktiska skäl ofta även handelsbeteckning och serienamn trots att de egentligen inte utgör riktiga namn. Eftersom de kan säga mycket om växten och ofta förekommer i handeln så kommer jag ta upp dem nedan tillsammans med några andra typer av namn som förekommer på trädgårdsväxter.

Sort

Sortnamnet är den absolut viktigaste typen av hortikulturellt namn som trädgårdsälskaren bör känna till. En sort definieras som en samling odlade plantor som även efter förökning, via frö eller vegetativt, har en eller flera specifika egenskaper och/eller karaktärer som även tydligt skiljer dem från andra plantor. Genom att köpa trädgårdsväxter med sortnamn är det därmed möjligt att garantera att växten som köps har vissa önskvärda egenskaper gällande exempelvis färg, form och höjd. Detta är oerhört användbart när en plantering designas, särskilt när den ska innehålla grupper av likadana plantor, och när en befintlig plantering behöver kompletteras med nya plantor. Vanligtvis skrivs sortnamnet efter artnamnet, som hos Hosta sieboldiana ‘Great Expectations’, daggfunkia ‘Great Expectations’. I vissa fall är det dock inte möjligt att föra en sort till en specifik art eller hybrid och då skrivs sortnamnet direkt efter släktet, som Hosta ‘Touch of Class’, funkia ‘Touch of Class’. Att välja en sort innebär alltså att plantorna kommer vara exakta genetiska kopior av varandra om sorten är vegetativt förökad eller åtminstone oerhört lika om den är fröförökad. En möjlig nackdel med detta är dock att det eventuellt kan bidra med en minskning av den biologiska mångfalden, på genetisk nivå, vilket för trädgårdsodlaren kan vara värt att reflektera över särskilt vid skapandet av naturinspirerade planteringar.

Grupp

En grupp samlar sorter med en eller flera fastställda likheter. Gruppen kan alltså ses som ett hjälpmedel till att föra samman och sortera sorter med liknande egenskaper vilket är särskilt användbart inom släkten och arter där det förekommer särskilt många sorter. I vissa fall kan gruppnamnet handla om en specifik förädlingsbakgrund, som hos Tulipa Fosteriana-Gruppen, kejsartulpan. Ofta handlar gruppnamnet dock om gemensamma karaktärer gällande exempelvis utseende eller blomningstid, som hos Tulipa gesneriana Liljeblommiga Gruppen, liljetulpan och T. gesneriana Tidiga Enkelblommiga Gruppen, tidig enkel tulpan. När en sort anges efter gruppen anges gruppnamnet inom parentes, exempelvis T. gesneriana (Tidiga Fylldblommiga Gruppen) ‘Abba’, tidig fylld tulpan ‘Abba’. För att ange ett korrekt namn på växten är det dock inte nödvändigt att skriva gruppnamn utan det är lika rätt att skriva T. gesneriana ‘Abba’, tulpan ‘Abba’ men det ger inte lika mycket information om växten i fråga.

Från vänster: Tulipa Fosteriana-Gruppen, kejsartulpan, T. gesneriana Liljeblommiga Gruppen, liljetulpan och T. gesneriana Tidiga Fylldblommiga Gruppen, tidig fylld tulpan
Marknadsföring: Handelsbeteckning & Serie

Handelsbeteckning är ett hjälpmedel som används för att marknadsföra växter med olämpliga eller mindre lockande sortnamn. Sortnamnet kan exempelvis vara en märklig kombination av bokstäver och ibland även siffror som det kan ligga en växtförädlarrätt bakom, se nedan. Eftersom handelsbeteckning ofta skrivs på samma sätt som ett varumärke (med versalgemena kapitäler eller när det inte går med vanliga kapitäler) kan det vara svårt att skilja dem åt, vilket dock är av begränsad betydelse för trädgårdsodlaren. Ett exempel på en växt med ett handelsnamn är Rosa (Floribunda-Gruppen) bridal pink (‘Jackbrie’). I vissa fall används handelsnamn istället för att rädda svenska sortnamn på fruktsorter som har ett annat, accepterat, internationellt sortnamn, exempelvis på äpplet Malus domestica Guldparmän (‘King of the Pippins’).

I sammanhang med växtnamn är även serienamn ett marknadsföringsredskap som ofta även är kopplat till ett varumärke. Serier har likheter med grupper men är mindre strikt reglerade än grupperna, gällande exempelvis de ingående växternas härstamning, och har dessutom sällan något eget svenskt namn utan saluförs under artens eller släktets namn. Serienamn är särskilt vanligt hos utplanterings-, rums- och snittväxter och förekommer främst hos fröförökade växtgrupper men även bland vegetativt förökade. Två exempel på serier är Dianthus caryophyllus Can Can-Serien, trädgårdsnejlika Can Can-Serien och Calibrachoa Superbells-Serien, småpetunia Superbells-Serien.

Skydd: Varumärke & Växtförädlarrätt

Växtförädlarrätt (Plant Breeder’s Right) och varumärke är två sätt för växtförädlare att juridiskt skydda sina produkter. Om en sort har en växtförädlarrätt knuten till sig innebär det att sorten inte får förökas, bearbetas, saluföras, importeras, exporteras eller lagerhållas för förökning utan att innehavaren av växtförädlarrätten gett sitt samtycke till detta. Om det är möjligt anges PBR efter det så kallade PBR-namnet som växtförädlarrätten är knuten till. Ett PBR-namn är likställt med ett sortnamn och skrivs på samma sätt.

Ett varumärke är däremot inte ett namn och kan inte ersätta sortnamnet utan måste följas av ett sådant. Om det är möjligt markeras varumärket med ® för registrerade varumärken och för namn som ännu är oregistrerade men som någon avser att skydda. Det är dessa tecken som när de används gör det möjligt att skilja ett varumärke från en handelsbeteckning. Både varumärkesskydd och växtförädlarrätt blir idag allt vanligare, enskilt eller i kombination. Anledningen till att jag tar upp detta är för att dessa växter skyddas av lagar vilka det är brottsligt att bryta mot. Detta har dock mer begränsad betydelse för trädgårdsodlaren och berör mest företag som driver upp och/eller säljer växter men är ändå relevant att känna till. Två mycket populära trädgårdsväxter som är väl skyddade är trädgårdsnejlikan Dianthus caryophyllus PINK KISSES® (‘Kledg12163’ PBR) och den prisbelönade trädgårdsnävan Geranium ROZANNE® (‘Gerwat’ PBR).

Geranium ROZANNE® (‘Gerwat’ PBR)

I vissa fall kan serier i kombination med varumärke ge mycket långa namn, som för småpetunian Calibrachoa (Million Bells-Serien) million bells® cherry (‘Sunbelchipi’ PBR). Det är dock inte nödvändigt att ange alla dessa namn för att ange ett korrekt namn på växten utan det som krävs för korrekt namngivning är artnamn och i förekommande fall sortnamn. Detta innebär att det i detta fall är lika rätt att skriva det betydligt kortare Calibrachoa ‘Sunbelchipi’, vilket dock ger avsevärt mindre information om växten. För växtnörden kan det vara intressant att veta att PBR-namn i vissa fall kan härledas till den som förädlat fram växten. Detta går när PBR-namnet är ett så kallat kodnamn och de tre första bokstäverna i detta är förädlarens första tre bokstäver. Som ‘Sunbelchipi’ som förädlats fram av Suntory Flowers, Japan.

E-planta & Frökälla

E-planta står för Elitplanta och är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd som är särskilt lämpliga för vårt svenska klimat. Förutom prydnadsträd och -buskar saluförs under märkningen även virusfria fruktträd och bärväxter. E-plantor är friska, motståndskraftiga, pålitliga och odlingsvärda växter. Det är lätt att se om en växt är en E-planta även i växtnamnet då de betecknas med ett E efter sortnamnet, som exempelvis Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Carmencita’ E, viticella-klematis ‘Carmencita’ E. För dig som är nyfiken och vill se ett sortiment av Elitplantor kan jag tipsa om deras hemsida Min egen trädgård®.

Frökällor är en urvalsform för träd och buskar med vissa eftertraktade egenskaper, som exempelvis härdighet, men är inte lika enhetliga gällande exempelvis utseende som en sort är. Fröna till dessa växter skördas från särskilt utvalda moderträd. Det finns exempelvis vissa E-plantor som är frökällor, som Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E, bok fk GOTTÅSA E, som är en särskilt härdig selektion av bok.

I köksträdgården: f1- & f2-hybrider

Beteckningarna F1 och F2 är något som främst är relevant för köksträdgårdsodlaren som kan komma i kontakt med dem då de ibland står med på fröpåsen, exempelvis sommarmorot ‘Flyaway’ F1, körsbärstomat ‘Sungold’ F1 och lejongap CHEERIO MIX F2. F1 och F2 är hybrider som skapas genom noggrant kontrollerade korsningar. F1 står för en första generationens hybrid mellan två olika arter eller sorter. F2 är i sin tur en andra generationens hybrid, resultatet av en själv- eller korspollinerad F1-hybrid. Anledningen till att detta är värt att känna till är att fröer från dessa hybrider resulterar i plantor med andra egenskaper än F1- eller F2-hybriden, ibland mer lika föräldraväxterna, ibland mycket svagväxande och vissa gånger så är fröna inte grobara. Det är därför mindre lämpligt att själv skörda frön från dessa hybrider. Vill man ha samma egenskaper som hos F1- och F2-hybriderna är det alltså frön från en köpt fröpåse med den önskade sorten som gäller.

Som ett tillägg så är det för ätbara växter, till skillnad från för prydnadsväxter, faktiskt det svenska namnet i kombination med sortnamn som är mest praktiskt att använda. Detta beror bland annat på att de ätbara växternas namn är mer allmänt kända. Dessutom har många av våra ätbara växter samma vetenskapliga namn eftersom de härstammar från samma art men har förädlats under så lång tid att de utvecklat väldigt olika karaktärer. Exempelvis hör all egentlig kål till samma art, Brassica oleracea och klassas därefter in i olika grupper som är mer eller mindre talande, exempelvis Brassica oleracea Italica-Gruppen (broccoli), Brassica oleracea Sabellica-Gruppen (grönkål) och Brassica oleracea Prydnadskål-Gruppen (prydnadskål). Det är då enklare, och mer lättförståeligt, att enbart skriva Grönkål ‘Westlandse Winter’ än att ange vetenskapligt namn och gruppnamn innan sortnamnet.

Brassica oleracea i tre olika former. Från vänster: Broccoli, grönkål och prydnadskål

Det lilla bekymret med vetenskapliga namn

För trädgårdsälskaren finns dock ett litet bekymmer med vetenskapliga namn på växter. Ibland byter växterna nämligen namn. Detta beror på att det är de som arbetar med vilda växter som beslutar om de vetenskapliga namnen utifrån ett antal bestämda regler. Deras mål är, till skillnad från trädgårdsälskaren som letar efter en specifik växt, att skapa en så logiskt, korrekt och användbar uppdelning av växter som möjligt. På senare tid har många växter därför bytt namn efter nya upptäckter kring deras släktskap som framkommit genom möjligheten att studera växternas DNA och inte enbart deras utseende. Inom handeln används dock de gamla namnen ofta även efter namnbyten, åtminstone för en tid, till stor del av praktiska skäl. Exempelvis heter silverek ofta fortfarande Senecio cineraria i handel trots att den numera förs till ett annat släkte och korrekt sett heter Jacobaea maritima. I familjen Asteraceae, Asterväxter, som silvereken och många andra populära trädgårdsväxter tillhör, har det under senare tid skett många namnbyten. Som ytterligare ett exempel förs flera av de populära astrarna, som höst- och luktaster, inte längre till släktet Aster utan tillhör istället släktet med det komplicerade namnet Symphyotrichum. För den som är nyfiken på att kolla upp växters namn bjuds en mycket användbar länk i textens sista avsnitt.

Jacobaea maritima, syn. Senecio cineraria, silverek

Vad som gömmer sig i växtens namn

I den här sektionen kommer det bjudas på en liten glimt av botanisk latin och dess betydelse. Förhoppningsvis ger det en liten inblick i denna spännande värld, till nytta och nöje för växtälskaren.

Fullständiga artnamn ger så klart mest information om växten. Här ett litet urval av populära trädgårdsväxter och deras namns betydelse:

 • Convallaria majalis, liljekonvalj. Convallaria kommer av convallis = dal och –aria som är ett suffix som anger tillhörighet, i kombination blir det alltså = som tillhör dalen. Majalis = som tillhör maj månad vilket syftar på blomningstiden. Det svenska namnet är i sin tur en försvenskning av lilium convallium som betyder dalens lilja vilket är samma betydelse som i dess engelska namn Lily of the valley.
Convallaria majalis
 • Dianthus caryophyllus, trädgårdsnejlika. Dios är en ägarform för guden Zeus i grekisk mytologi och anthos = blomma, vilket i kombination betyder Zeus blomma. Detta anspelar på att nejlikorna genom sin skönhet och underbara doft ansågs vara gudarnas blomma och deras gåva till mänskligheten. Caryophyllus kommer av karyophyllon vilket kryddnejlika kallades i antika Grekland och syftar på någon likhet med denna.
 • Primula veris, gullviva. Primus = den förste, syftar på att många arter i släktet har en tidig blomning. Veris = vår vilket i sammanslagning ger betydelsen att gullvivan är den som blommar först på våren.

Några intressanta släktnamn:

 • Alchemilla, daggkåpor. Kommer ur en blandning av arabiska al-kemelih och al-kimija = de vises sten, himmelskt vatten, alkemi. Namnet kommer av att daggkåpor ofta har en vattendroppe i bladskålen vilken i gångna tider var en viktig ingrediens för alkemister när de försökte tillverka guld.
 • Aster, astrar. Aster betyder stjärna och syftar på att blommorna hos växterna i släktet liknar stjärnor.
 • Gaura, sommarljus. Ur grekiskans gauros som betyder elegant, skön vilket syftar på de vackra blommorna.
 • Lavandula, lavendlar. Lavare är latin för att tvätta (sig) och syftar i släktnamnet på att lavendel på grund av sin väldoft bör användas vid tvätt
 • Paeonia, pioner. Paion var i den grekiska mytologin gudarnas läkare. Myten säger att han skötte sitt jobb så väl att han vid sin död inte förpassades till Hades dödsrike utan istället förvandlades till en vacker pion.
 • Sempervivum, taklökar. Semper = alltid och vivum = levande. Detta kan både sättas i samband med att växten är mycket tålig och dessutom förr användes som medicinalväxt vars bladsaft applicerades på exempelvis sår och brännskador. Taklökar ansågs även vara lyckobringande och hus med sådana på taket skulle blixten inte slå ned i.
 • Tiarella, spetsmössor. Tiarella åsyftar huvudbonaden tiara och kommer av frökapselns form. Men för den med lite mer fantasi skulle det kunna ha ett samband med att de skira, stjärnlika blommorna i ax liknar en tiara med gnistrande diamanter.
Paeonia
Tiarella

Litet lexikon med några användbara och vanliga artepitet på latin och deras betydelse. Här ingår även några förled, exempelvis cordi-, och slutled, som -florus. Dessa kombineras för att bilda epitet och några exempel på detta ges längst ned i lexikonet.

 • albus alba, album = vit
 • alpestris alpestris, alpestre = lågväxt (utseende), under trädgränsen i alpin terräng
 • alpinus -a, -um = i alper, över trädgränsen
 • angustifolius -a, -um = med smala blad
 • annuus -a, -um = som varar ett år
 • arborescens = som långsamt blir vedartad, kommer av arboreus -a, -um = träd, grenig, trädlik
 • argenteus -a, -um = silverfärgad
 • campestris -is, -e = som kommer från fälten/åkrarna
 • canescens = som långsamt övergår i grått
 • communis -is, -e = gemensam, vanlig
 • cordi– = hjärt- (förled)
 • coronarius -a, -um = lämplig till kransar
 • domesticus -a, -um = inhemsk, odlad, huslig
 • erectus -a, -um = upprättstående, rak, hög
 • farinaceus -a, -um = mjölaktig
 • -florus -a, -um = -blommig
 • -folius -a, -um = -bladig
 • -formis, -is, -e = -formig
 • giganteus -a, -um = jättelik
 • glaucus -a, -um = sjögrön med en blå ton
 • grandis -is, -e = stor
 • hortorum = trädgårds-
 • incanus -a, -um = helt grå
 • intermedius -a, -um = mellanstående, osäker
 • luteus -a, -um = gul, saffransgul, guldgul
 • macr-, macro- = lång-, stor-
 • major majus = större
 • maritimus -a, -um = som tillhör havet
 • maximus -a, -um = störst
 • medius -a, -um = i mitten, mellanliggande
 • micr-, micro- = liten, små-
 • minor = mindre
 • mollis -is, -e = mjuk, vek
 • montanus -a, -um = som kommer från bergen
 • mult-, -mulit- = mång-, fler-
 • niger nigra, nigrum = svart
 • nitidus -a, -um = glänsande
 • nivalis -is, -e = som tillhör snön
 • niveus -a, -um = snövit, snölik
 • nobilis -is, -e = förnäm, ädel, märkbar
 • odoratus -a, -um = luktande, väldoftande
 • officinalis -is, -e = som tillhör apotek, läkemedel
 • oleraceus -a, -um = som tillhör grönsakerna, köksträdgården
 • palmatus -a, -um = handlik, handformig
 • palustris -is, -e = som kommer från kärr, på våta lokaler
 • paniculatus -a, -um = med vippa
 • patens = öppen, bred
 • pendulus -a, -um = hängande
 • perennis -is, -e = beständig, som varar året om
 • -phyllus -a, -um = -bladig
 • plat-, platy- = platt-, bred-
 • pratensis -is, -e = som växer på ängar
 • purpureus -a, -um = purpurröd, mörkröd
 • ruber -a, -um = röd
 • sanguineus -a, -um = blodröd, blodig
 • sativus -a, -um = odlad, sådd, planterad
 • sempervirens = ständigt grönskande
 • spectabilis -is, -e = sevärd, synlig, betraktansvärd
 • sylvaticus -a, -um = som växer i skogen
 • sylvestris -is, -e = som växer i skogen. Egentligen silvester -estris, -estre men vokalbytet från -i- till -y- skedde vid en felkopiering under medeltiden vilken hänger kvar än idag
 • tomentosus -a, -um = filthårig
 • tricolor = trefärgad
 • uni- = en, en enda
 • vernus -a, -um = växer på våren
 • vulgaris -is, -e = allmän, vanlig

Tre exempel på förled kombinerade med slutled:

 • grandifolius -a, -um= storbladig
 • platyphyllus -a, -um = bredbladig
 • uniflorus -a, -um = med en enda blomma

Boktips & Länkar

För den som är intresserad av växternas namn kan jag rekommendera följande bok och hemsida:

 • Växternas namn: Vetenskapliga växtnamns etymologi, av Jens Corneliuson. Första upplagan kom 1997 och en ny reviderad 2000. Den finns inte längre att köpa i nyskick men kan ibland hittas på begagnatmarknaden. Detta är i princip ett uppslagsverk med botanisk latin. Det finns flera andra böcker som behandlar växternas namn, även på mer roande sätt än denna. Dem har jag dock inte läst, utan det är den här jag personligen använder.
 • SKUD, Svensk KulturväxtDatabas innehåller svensk namnstandard för kulturväxter och listar även det korrekta vetenskapliga och hortikulturella namnet, samt synonyma namn, på våra odlade växter och andra växter som vi nyttjar. Det ges även en del annan information om växterna i databasen, som naturlig utbredning och i förekommande fall hybriders härkomst. Ett mycket lättanvänt verktyg för att kolla upp växters namn som jag personligen ofta använder.

För den som är nyfiken på att veta mer om trädgårdsväxter i synnerhet men där information om betydelsen hos växtsläktenas namn även ges kan jag varmt rekommendera bokserien Våra Trädgårdsväxter av Marie och Björn Hansson. Det är oerhört informativa böcker som dessutom är en fröjd för ögat att bläddra i. Serien inkluderar böckerna:

 • Perenner: Inspiration • Skötsel • Lexikon (Första upplagan kom 2007, den nyaste kom 2017 och är fjärde uppl.)
 • Gräs & Bambu: Inspiration • Skötsel • Lexikon (Första uppl. 2009, den nyaste kom 2010 och är andra uppl.)
 • Kryddväxter: Odling • Användning • Lexikon (Första uppl. 2010, den nyaste kom 2017 och är andra uppl.)
 • Lökar & knölar: Inspiration • Skötsel • Lexikon (Första uppl. 2013, den nyaste kom 2019 och är andra uppl.)

— Ida Ekman, landskapsarkitekt

Senast uppdaterad: 2021-02-24